NDT – Bobath koncept v logopedii

Bobath koncept je jedným zo svetovo najpoužívanejších terapeutických prístupov určený pacientom s poškodením centrálnej nervovej sústavy rôzneho veku i etiológie. Vo svete býva častejšie označovaný ako vývojom nervového terapia (NDT – Neuro Developmental Treatment), pretože vychádza z najnovších neurofyziologických poznatkov o vývoji motoriky dieťaťa. Ide o celostnej (holistický) prístup k pacientovi, v rámci ktorého sú vypracované stratégie pre deti od najútlejšieho veku až po dospelých pacientov.

Zakladateľmi Bobath konceptu boli manželia bobath, Berta (fyzioterapeutka) a Karel (lekár), ktorí sa pred vojnou odsťahovali do Anglicka, kde v roku 1951 založili Bobath centrum v Londýne. Tu postupne rozvinuli svoj koncept terapia pre pacientov s neurologickými poruchami hybnosti – pre deti s detskou mozgovou obrnou a dospelých po cievnej mozgovej príhode.

Jeho úlohou je zlepšenie kvality života dieťaťa i jeho rodiny. Táto metodika zahŕňa nielen cvičenia, ale predovšetkým všetky aktivity denného života – napr. Handling, polohovanie dieťaťa počas dňa, obliekanie, vyzliekanie, prijímanie jedla a pitia, hru, udržiavanie hygieny, sebaobsluhu atď. Liečba totiž nie je efektívna bez prenosu do aktivít bežného života, keďže týmto sa až niekoľkonásobne skráti doba terapie a urýchli proces automatizácie. Na začiatku terapie je dôležité zistiť želania a potreby rodičia dieťaťa (prípadne samotného dieťaťa), pretože od toho sa odvíja stanovenie terapeutického cieľa a plánu. Na základe pozorovaní a analýzy terapeut zhodnotí schopnosti a ťažkosti dieťaťa v danom prostredí, ktoré ovplyvňujú jeho správanie a participáciu. Následne sa spoločne s rodičmi dieťaťa (dieťaťom) naplánuje dlhodobý cieľ a krátkodobejšie ciele vedúce k jeho splneniu.

Terapia teda nie je direktívny záležitosť daná len obyčajnou rozvahou terapeuta. Cieľom je vždy funkcie. Pri stanovovaní cieľov využívame metódu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time specific) – to znamená, že každý cieľ má byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, realistický a časovo sledovateľný. Ciele sú konkrétne činnosti, ktorých si dieťa aj jeho rodina praje dosiahnuť a stanovujú sa v spolupráci s terapeutom. Je dôležitá aktívna účasť dieťaťa.

Pri terapii sa špecifickou manipuláciou s dieťaťom (tzv. Handling) snažíme stimulovať efektívnejší a normálnejšie vzory aktivít, a to všetko formou hry a zábavy. Umožňujeme dieťaťu získať nové senzomotorickej skúsenosti a navyše tým neustále vykonávame terapiu.

Úspech terapie je daný predovšetkým motiváciou rodičov i dieťaťa samotného. Od terapeuta sa teda očakáva veľká schopnosť empatie, dobré komunikačné schopnosti a dostatočná miera kreativity, ktorá mu pomáha skĺbiť niekedy až nerealistické očakávania rodičov s danou vývojovou úrovňou dieťaťa a jeho možnosťami, ktorých môže aktuálne dosiahnuť.

Bobath koncept je určený (predovšetkým) pacientom s neurologickými poruchami, ktorí ale trpia aj pridruženými problémami ako sú problémy s príjmom a spracovaním potravy či tekutín, s komunikáciou, s percepciou a ďalšími. Preto je jedným z dôležitých aspektov Bobath konceptu tímová spolupráca. Stredom tímu je dieťa a jeho rodina a s nimi spolupracujú najčastejšie fyzioterapeut, logopéd, ergoterapeut + ďalší odborníci – lekári, psychológovia, očné terapeuti a ďalšie. Všetci členovia tímu by spolu mali komunikovať a podieľať sa na celkovom rozvoji dieťaťa a na plnenie terapeutického plánu.

V rámci základného Basic Bobath kurzu, ktorý sa najviac venuje deťom od 2 do 12 rokov, trvá celkovo 8 týždňov a väčšinou je rozložený do dvoch častí, získa každý terapeut, ktorý sa ho zúčastní, schopnosť komplexne zhodnotiť stav dieťaťa po stránke fyzioterapeutické, ergoterapeutické a logopedickej. Teda každý terapeut, ktorý absolvuje Basic Bobath kurz, má byť následne schopný komplexne zhodnotiť stav dieťaťa a vykonať základné “mini” terapiu aj za ďalšie dve odbornosti (teda ja ako logopéd mám byť schopná si dieťa na svoju terapiu pripraviť aj po stránke fyzioterapeutické a ergoterapeutické , prípadne rodičia odkázať na spolupracujúce odborníkmi). Kurz je náročný ako psychicky, tak fyzicky. Denne prebiehajú prax s klientmi, praktické i teoretické semináre. Pre logopéda to znamená získanie mnohých vedomostí, znalostí a praktických zručností z oblasti fyzioterapie a ergoterapie a následne ich využitie v praxi s našimi logopedickými klientmi. Logopéd sa zaoberá narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami prehĺtania a príjmu potravy, abnormálnym vývojom primárnych orálnych funkcií, abnormálnym vývojom dýchania u detí s DMO, terapiou dyzartria, dyspraxia atď. V rámci terapie využíva napríklad alternatívne a augmentatívnu komunikáciu, terapiu s využitím orálny kontroly, neverbálne komunikácia, komunikácia gestami atď. s rodičmi konzultuje napríklad manipuláciu s dieťaťom, polohu a pozície dieťaťa pri jedle, jeho stravovací režim, vhodné konzistencie jedla a pitia, tvar a materiál lyžičky, spôsoby komunikácie dieťaťa – obrázky, symboly, komunikátory a iné.

Bobath koncept sa neustále vyvíja a reaguje na nové poznatky zo všetkých oblastí dnešnej vedy. Je veľkým obohatenie

Mgr. Radka Florianová

zdroj: http://www.klinickalogopedie.cz